ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE JUWELEN RAMS WEBSHOP

ONDERNEMINGSGEGEVENS

WWW.JUWELENRAMS.BE (Rams Diamonds NV)

BTW – nummer: BE 0465.401.446

Antwerpsesteenweg 406, 2850 Boom

[email protected]

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze webshop aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle consumenten (hierna genoemd ‘gebruiker’ of ‘U’) van de website WWW.JUWELENRAMS.BE (hierna genoemd ’site’) en de eigenaar van die website zijnde de Rams Diamonds NV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Antwerpsesteenweg 406 te 2850 Boom, met als uniek bedrijfsnummer BE 0465.401.446.

De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de site, vervangen alle voorafgaande voorwaarden en zijn als enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing.

De gebruiker erkent dat de relaties met de Rams Diamonds NV exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de site.

Rams Diamonds NV behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde verkoopprijzen op de site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Rams Diamonds NV behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de reden moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de landen van de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via [email protected].

Rams Diamonds NV is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Rams Diamonds NV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rams Diamonds NV. Rams Diamonds NV is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het JUWELEN RAMS assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van [email protected]. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: VISA, Mastercard, IDeal, Bancontact/Mistercash.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Rams Diamonds NV. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Rams Diamonds NV te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rams Diamonds NV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Rams Diamonds NV zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst [email protected]

ARTIKEL 8: GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de site aankopen:

DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN RAMS DIAMONDS NV MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Rams Diamonds NV.

We vragen u om de goederen terug te sturen in de staat waarin u ze ontvangen heeft.

Indien het teruggestuurde product hieraan niet voldoet, bent u als koper aansprakelijk voor de waarde vermindering.

De Juwelen Rams artikelen die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de winkel of via andere kanalen.

ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Rams Diamonds NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 11: WWW.JUWELENRAMS.BE KLANTENDIENST

De klantendienst van Rams Diamonds NV is bereikbaar via e-mail op info@juwelenrams of per post op het volgende adres, Antwerpsesteenweg 406, 2850 Boom.

ARTIKEL 12: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN

Leveringen in België zullen gemiddeld 2 tot 5 werkdagen duren of langer (de klant zal dan verwittigd worden), internationale leveringen zijn afhankelijk van het land van bestemming. Alle verzendingen zijn traceerbaar. Rams Diamonds NV gebruikt vaste verzendingstarieven:

De verzendkosten naar EU adressen toe zijn GRATIS voor bestellingen vanaf 50 euro.

De verzendkosten voor leveringen van bestellingen van minder dan 50 euro in België bedragen .4,75 euro.

De verzendkosten voor leveringen van bestellingen van minder dan 50 euro in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk bedragen 4,95 euro.

De verzendkosten voor leveringen van bestellingen van minder dan 50 euro naar andere EU landen bedragen 9,95 euro.

ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN

Een WWW.JUWELENRAMS.BE geschenkbon is geldig bij aankoop in de JUWELEN RAMS winkel in Boom. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk. De geschenkbonnen gekocht via WWW.JUWELENRAMS.BE kunnen zelf geprint worden of geforward naar een ander persoon.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rams Diamonds NV. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Rams Diamonds NV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van ANTWERPEN (België) bevoegd.

Het ODR – platform biedt een mogelijke alternatieve geschillenregeling.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij WWW.JUWELENRAMS.BE